Column van de voorzitter

Voor de duidelijkheid: Deze column is op persoonlijke titel maar wel duidelijk met hart voor onze doelgroep.

Geen sjoege …!

Sinds ik met pensioen ben en dus vaker thuis, krijg ik veel mee van wat er op de TV, die eigenlijk meer een radio of bewegende schemerlamp is, te horen valt. Dat heeft me o.a. doen besluiten nooit een Décupré matras of een Verisure alarm te kopen. Kan het nog irritanter?
En dan zijn er de dinsdagen met als vast onderdeel het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Dat zou interessant kunnen zijn maar wat mij betreft is het negen van de tien keer een ontluisterende ervaring. Ik raad het u aan om eens goed te luisteren naar de beantwoording van soms lastige vragen aan het kabinet. En wat hoor je dan? Precies: helemaal niks, nada, noppes. Geen sjoege zeggen we dan.
Sinds kort hebben we een nieuw kabinet, maar wat kun je verwachten van een club die exact dezelfde bloedgroep heeft als het vorige kabinet? Er is te weinig langetermijnvisie, er wordt nauwelijks over consequenties nagedacht, deskundige adviezen worden al jaren in de wind geslagen.
Er wordt een dikke portemonnee getrokken maar voorlopig gaat de koopkracht achteruit en hoeven de rijken en grote bedrijven niets méér bij te dragen, stijgen de huizenprijzen, woonlasten en energietarieven.
Wat wel heel erg duidelijk wordt is dat onze regering zich niks aantrekt van de problemen van de kleine mensen, niks van het gebrek aan betaalbare woningen, niks van de problemen in de zorg, ouderenzorg, jeugdzorg, niks van de problemen in het onderwijs, niks van bewoners van gebieden met luchtvervuiling, met aardbevingen, wateroverlast, criminaliteit. Het beleid faalt aan alle kanten en het excuus wordt dan gezocht in bijvoorbeeld de Europese regels, de contracten met bedrijven. De ruggengraat ontbreekt totaal.
Lees eens mee in de Grondwet en ga voor jezelf eens na in hoeverre onze overheid hieraan voldoet:

Uit de grondwet(!):

Artikel 20
De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

Dat is wel even schrikken toch? Maar ligt de schuld alleen bij de regering? Natuurlijk kun je vaststellen dat de overheid te weinig luistert naar deskundigen en onderdanen, maar het is natuurlijk wel zo dat deze club door diezelfde onderdanen is gekozen! En het spijt me te moeten vaststellen dat het de grote meerderheid ontbreekt aan solidariteit met de zwakkeren; er heerst wat dat betreft een uiterst frustrerende onverschilligheid! Zet daarbij de graaicultuur van bedrijven, supermarkten, aandeelhouders, bestuurders en iedereen die daarvoor de kans krijgt, en er blijft weinig over voor de mensen die braaf werken en belasting betalen, laat staan voor hen die door werkloosheid of pensionering zijn uitgeschakeld of anderszins overgeleverd zijn aan de willekeur van ambtenaren van UWV, Sociale Dienst, de Belastingdienst, maar ook van de huisbaas, het energiebedrijf en andere schuldeisers.

Eén en ander heeft tot gevolg dat veel te veel mensen onder of rond het bestaansminimum zitten en de kans om uit die situatie te komen is door de toenemende kosten van levensonderhoud uiterst klein.
Denk eens in wat dat betekent. We kennen bijvoorbeeld de verhalen van kinderen die geen ontbijt krijgen, geen boeken of laptop kunnen betalen, niet mee op schoolreisje kunnen, kinderen van wie de motivatie om te willen studeren op die manier om zeep wordt geholpen en die gemakkelijk worden verleid om een goed betaald boodschapje voor een crimineel te doen.
En dan de moeite die starters, maar ook mensen uit de “middengroep” moeten doen om een behoorlijk dak boven hun hoofd te krijgen. Onze liberale “vrienden” hebben een groot deel van de betaalbare woningen verkwanseld aan beleggers en andere grootverdieners. De privatisering van de zorg betekent dat er op elke handeling minimaal twee keer winst moet worden gemaakt, één keer door de arts/apotheek of door het ziekenhuis en ook nog door de zorgverzekeraar. En dan zeggen dat de zorg zo duur wordt door het “overschot” aan ouderen! De ouderen die na jarenlange bevriezing van pensioenen, ook weer worden gepakt door de ontkoppeling van de AOW.

“Een land is zo arm als zijn armste inwoner
(en zo dom als zijn domste stemmer)”

Er komen weer gemeenteraadsverkiezingen aan en als u krap bij kas zit, of gewoon, net als ik, de situatie van de laatste 20 jaar zat bent, stem dan vooral niet liberaal en kies geen fantasten, leugenaars of racisten, maar stem voor een linkse partij die een oog en een oplossing heeft voor diegenen die al decennia door de overheid in de kou zijn gezet. Het wordt weer eens tijd voor die ouderwetse maar o zo gezonde solidariteit; maak een eind aan de onverschilligheid!

Wim Martens, januari 2022